Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig

Muovitekniikka V. Riittinen & Co (0158066-8)
Nedan Företaget Yritys

Dataskyddsombud och/eller kontaktperson


033458700
myynti@muovitekniikka.com

Personregistrets namn

Muovitekniikka V. Riittinen & Co kund- och marknadsföringsregister

Personuppgifter som samlas in

KVi samlar in sådana personuppgifter som behövs för att sköta kundrelationen, till exempel kundens namn och kontaktinformation samt uppgifter om användningen av tjänsten. Vi samlar in personuppgifterna av den registrerade samt ur andra offentliga tillgängliga register som förvaltas av myndigheter och andra externa källor, till exempel handelsregister eller något annat motsvarande offentligt företagsregister. Vi samlar också in uppgifter om dem som fyllt i kontaktblanketterna och använder dessa uppgifter för ovannämnda syften som gäller skötseln av kundrelationen.

Personregistrets användningssyfte och behandlingsgrund

Personuppgifterna behandlas på de sätt som den gällande lagstiftningen tillåter för att testa webbtjänsten, sköta kundrelationen samt informera och ge råd om tjänsterna. Vi kan använda uppgifterna om den registrerade för att sammanställa och analysera användarstatistik. De insamlade uppgifterna används också för marknadsföringskommunikation. Behandlingen av personuppgifter för marknadsföringskommunikation grundar sig på personens samtycke som getts med en kontaktblankett. Direktmarknadsföringen avslutas på kundens begäran. En person kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela detta till den ovannämnda kontaktpersonen. Behandlingen av personuppgifter kan vara nödvändig för att de berättigade fördelarna i kundrelationen mellan Företaget och den registrerade ska förverkligas. Företaget har en berättigad fördel att behandla personuppgifter i marknadsförings-, tjänste- och kundanalyser och testning av servicen. Marknadsföringssyftena kan också omfatta profilering. Den registrerade har då rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

Endast personer som ansvarar för administrationen av kundrelationen och marknadsföring har åtkomst till personuppgifterna.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part och överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om inte detta är nödvändigt för det tekniska genomförandet av tjänsten. Om uppgifter lämnas ut och överförs säkerställs en sådan nivå på dataskyddet som dataskyddslagstiftningen kräver och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Kakor

Vi använder kakor och andra motsvarande tekniker på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens dator. Kakorna innehåller en anonym, specifik kod som gör att vi kan identifiera och räkna olika webbläsare som besöker vår webbplats. Syftet med användningen av kakor och andra motsvarande tekniker är att analysera och utveckla våra tjänster så att de tillgodoser våra användares behov ännu bättre och att rikta reklamen. Användaren kan förhindra användningen av kakor eller tömma kakorna i webbläsarinställningarna.

Registerskydd

SVi skyddar personuppgifterna med ändamålsenliga tekniska och organisatoriska metoder. Uppgifterna sparas i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska dataskyddsmetoder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dessa finns i låsta och bevakade utrymmen och endast vissa personer som utsetts på förhand kommer åt uppgifterna.

Förvaringstid för och radering av personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge de behövs för det syfte som insamlingen och behandlingen grundar sig på eller för att förverkliga avtalet eller så länge lagen och bestämmelserna kräver detta. Därefter raderas personuppgifterna på ändamålsenligt sätt.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

  1. Den registrerade får på begäran tillgång till sina personuppgifter inom de gränser som affärshemligheten och interna bedömningar tillåter. En skriftlig och undertecknad begäran om granskning ska skickas till ovannämnda kontaktperson och personen ska identifiera sig på ett tillförlitligt sätt.
  2. Den registrerade kan begära rättelse av uppgifterna om de är bristfälliga eller felaktiga.
  3. Den registrerade kan begära att uppgifter raderas om det inte finns en orsak för behandlingen som avses i dataskyddslagstiftningen och inte är beroende av den registrerades samtycke.
  4. Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om uppgifternas riktighet eller laglighet kräver detta eller om den registrerade i enlighet med rätten att göra invändningar begär att behandlingen av personuppgifterna ska begränsas så att uppgifterna endast sparas.
  5. Den registrerade har rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter för direktmarknadsföringssyfte utifrån Företagets berättigade fördel.
  6. Den registrerade kan begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är säkert och tekniskt möjligt.
  7. Den registrerade ska skicka begäranden som gäller sina rättigheter skriftligt eller via e-post till följande adress:

Muovitekniikka V. Riittinen & Co
Begäran om granskning/annan begäran som gäller personuppgifter
myynti@muovitekniikka.com

Företaget svarar på begäranden inom en månad efter att begäran lämnats, om det inte finns särskilda skäl att förlänga svarstiden.

Har du frågor? Vi kontaktar dig.

Ringa 033458700